Prairie Thunder Drag Races

Aug 12, 2:00 PM to Aug 13,
Yorkton Airport